תנאי השימוש באתר ובמוצריו

הגדרות
במסמך זה:

האתר – אתר האינטרנט www.Analytical.co.il

החברה – ארינגו קונסלטינג בע”מ, ח.פ. 515054799

שירותי האתר – עמודי האינטרנט וכלי התוכנה שהחברה מעמידה באתר לשימוש הלקוחות.

גולש – גולש אינטרנט שנכנס לשרתיה של החברה.

לקוח – גולש אשר נרשם כדי לעשות שימוש, או עושה שימוש, באחד או יותר משירותי האתר.

כללי

 1. החברה הינה בעלת הזכויות באתר ובתכניו. כל חומרי ההכנה המוצעים ע”י החברה באתר הינם בבעלותה המלאה ונוצרו תוך השקעה רבה. כל שימוש בתכני האתר ומוצריו מעבר לשימוש הפרטי והזמני המורשה כאמור בתנאי השימוש באתר ומוצריו, ובכלל זאת כל יצירת עותק ו/או הצגה בפומבי של המבחנים או חלקם, הינו אסור, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב ומראש מהחברה.
 2. באופן טבעי, אין החברה יכולה להבטיח התאמה מלאה בין מבחני הדוגמא אותם היא מחברת למבחנים כפי שחברת הייעוץ תציג בעתיד, ואין היא יכולה לערוב לכך כי חברת הייעוץ לא תשנה בכל זמן נתון את פורמט המבחנים מטעמה.
 3. לקוח שהינו צרכן, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, יוכל להודיע על ביטול העסקה באמצעות פנייה בכתב לחברה עד 14 יום מיום התשלום על ידו. בביטול יוחזר התשלום ללקוח בניכוי דמי ביטול של 5% מהתמורה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם, כקבוע בחוק הגנת הצרכן. לא ניתן לבטל עסקה במידה והלקוח כבר נכנס למערכת מבחני ההכנה בכל שלב שהוא.
 4. כאמור בתנאי השימוש, על כל הפרה ביחס לזכויות החברה במבחניה, ישלם המפר לחברה פיצוי מוסכם בסך של 30,000 ש”ח, מבלי שהחברה תידרש להוכיח נזק כלשהו. בנוסף לכך, החברה שומרת את הזכות לתבוע מהמפר את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור.

אופי ההתקשרות

 1. הנך מתחייב שלא לראות באנליטיקל, במנהליה ובנציגיה אחראים לנזק/ים שיגרמו לך אם חלילה יעזוב/יחלה חבר צוות אנליטיקל או יחלה/ימות מי מבני משפחתו.
 2. אנליטיקל אינה מבטיחה כי תתקבל או כי אתה מתאים לאחת החברות אליהן הינך פונה.
 3. הגשת המסמכים והכנתם הן פעולות המבוצעות על ידך. אנליטיקל אינה מתחייבת ולא תתחייב כי תעמוד בדדליין מסויים להגשת מסמכים.
 4. אנליטיקל אינה מתחייבת מראש לספק לך היקף עבודה מסויים. ההחלטה אם ואיזו עבודה תבוצע נעשית במשותף עימך.
 5. אני מסכים כי האחריות על תהליך הקבלה שלי חלה עלי בלבד. לא אראה בחברה ו/או במי ממנהליה ו/או נציגיה אחראי לאי קבלתי לחברה שפניתי אליה.

תכני האתר, מבחנים ומוצרים

 1. כל זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת במבחני ההכנה של החברה הינן של החברה בלבד.
 2. השימוש באתר אינו מקנה לגולש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של החברה, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש. התשלום עבור רכישת מבחנים והשימוש במערכת אינו מקנה לגולש זכויות כלשהן במערכת או בקוד המקור של שירותי האתר ו/או בנוסחי המבחנים בשום מצב, מלבד זכות שימוש אישית ומוגבלת בזמן עבורה שילם הלקוח.
 3. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ושירותי האתר ובכל קוד מחשב, שיטה וטקסט וכל חומר אחר הכלול בהם – הינן של החברה בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או במידה והם שייכים לחברות אחרות כגון חברות ייעוץ המוזכרות באתר, הרי שהם קניינם של גורמים אלו בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם.
 4. אין להציג מידע מהאתר באתר אחר ללא ציון המקור. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
 5. אין להעתיק, להציג בפומבי או להעביר לצד שלישי קוד תוכנה ממערכת החברה ללא הסכמתה בכתב.

הסכמה לתנאי השימוש

 1.  יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיגו באמצעותו, שכן גלישה באתר או כל שימוש אחר בו או במערכת מעידים על הסכמה לתנאי השימוש. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר, ייחשב כמי שקרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר זה.
 2. השימוש באתר החברה ובמערכותיה כפוף לתנאי שימוש אלה, אשר מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה המנהלת את האתר לבין כל אדם העושה שימוש באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר החברה.
 3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך הם מתייחסים לנקבה ולזכר כאחד.

פרטיות הגולשים

 1. הנתונים שימסור הגולש בעת ההרשמה באתר ו/או ב-Paypal יישמרו במאגר המידע של החברה, למעט פרטי כרטיס האשראי המוזנים ישירות ל- Paypal ולא נשמרים במערכת. הגולש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע.
 2. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגי הגולש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש למכור, העמודים שבהם צפה, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר הלקוח ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את הלקוח.
 3. המידע יישמר אצל החברה והיא רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם הלקוח, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי החברה בעצמה. כמו כן, רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
 4. הגישה למידע שמזין הגולש למערכת ניתנת אך ורק לחברה לצורך הענקת השירות ללקוח. החברה תנקוט באמצעים סבירים להגנה על המידע המוזן ע”י הגולש למערכת, ואולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי האתר לא ייפרץ ע”י גורמים שלישיים.
 5. החברה עשויה לפנות ללקוח בהודעות המתייחסות לשירותים של החברה או לשירותים מסוג דומה. במידה שאין הלקוח מעוניין לקבל הודעות מהחברה, עליו להודיע זאת לספק עם קבלת ההודעה הראשונה או בכל עת לאחר מכן.